تمام خرید ها در هر روزی که انجام گرفته باشد فقط روز چهارشنبه پست میشود و بنا به دوری یا نزدیکی مقصد ممکن است کمی طول بکشد از صبر و شکیبایی شما ممنونیم در صورت نیاز باشماره ۱۱۱۱۱۱۱ تماس بگیرید